ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

APPSC DEPARTMENTL TESTS RESULTS OF NOVEMBER 2012 
  • EXECUTIVE OFFICERS TEST : EOT CODE 141 RESULTS (Revised released on 15th Jan 2013) 

    • Gazetted Officers Test : GOT CODE 88 & 97 RESULTS (Released on 19th Jan)