ఏ నెట్ వర్క్ అయినా, మీ మొబైల్ కి ఉచిత SMS ల కొరకు మీ మొబైల్ నుండి ఈ 3 SMS లను ఒకదాని తర్వాత మరొకటి 9248948837 కి SMS పంపగలరు. 1st మెసేజ్ START ; 2nd మెసేజ్ FOLLOW TSUTFMLG ; 3rd మెసేజ్ ON

Govt. Released G.Os about Health Cards G.O.s184&186,dt.14.8.12

Govt. vide G.O.Ms.No.184 & 186 of HEALTH, MEDICAL AND FAMILY WELFARE (M2) DEPARTMENT,dt.14.08.2012 has issued the necessary Orders regarding Health Cards to Employees.
     Above G.O.s are provided here for your reference and download.
G.O.184,dt.14.9.12 regarding implementation of Employees Health Care Fund Scheme DOWN LOAD
G.O.186,dt.14.9.12 regarding Operational Guidelines of Employees Health Care Fund Scheme DOWN LOAD